• Hạng mục do B HI thực hiện: Cung cấp, lắp đặt hệ thống nhôm kính: vách kính, cửa nhôm kính
  • Thời gian thực hiện: Tháng 03/2008 đến tháng 10/2011
  • B HI thi công các gói thầu về nhôm kính với Tổng HUD tại KĐT Văn Quán giai đoạn 2008

B HI thi công các gói thầu về nhôm kính với Tổng HUD tại KĐT Linh Đàm giai đoạn 2009

B HI thi công các gói thầu về nhôm kính với Tổng HUD tại KĐT Pháp Vân giai đoạn 2010

B HI thi công các gói thầu về nhôm kính với Tổng HUD tại KĐT Pháp Vân giai đoạn 2011